top of page

רוצה לשמוע עוד?

ההודעה נשלחה בהצלחה

לנדאו-יובל הינה סוכנות לביטוח פנסיוני, בריאות וכללי (רכב ורכוש), ומתמחה בניהול הסדרים פנסיוניים וחסכון פיננסי, לרבות פתרונות ל"גיל השלישי". לנדאו יובל היא מסוכנויות הביטוח הוותיקות והמובילות בתחומי עיסוקיה. 

יש להדגיש - לנדאו-יובל הנה סוכנות ביטוח ואינה עוסקת ביעוץ פנסיוני.

לנדאו-יובל וסוכניה מתחייבים להתאים לכל אחד מלקוחותיה את המוצר המתאים לו ביותר מבין כל הגופים המוסדיים המוזכרים להלן.

לנדאו-יובל נותנים שירותים מקצועיים מול כל חברות הביטוח והפיננסיים. ל-לנדאו-יובל יש זיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פנסיוניים, למוצרים פנסיוניים ולמוצרי ביטוח נוספים כמפורט להלן:

סוג המוצר
שם הגוף המוסדי
ביטוח מנהלים
מנורה מבטחים ביטוח
כלל גמל ופנסיה
הראל השקעות בביטוח
מגדל חברה לביטוח
קרנות פנסיה
מנורה מבטחים ביטוח
כלל גמל ופנסיה
דש בית השקעות
אלטשולר שחם
קופות גמל והשתלמות
מנורה מבטחים ביטוח
הראל גמל
מגדל גמל
כלל גמל פנסיה
מיטב גמל
דש בית השקעות
ילין לפידות גמל
פסגות
אקסלנס גמל
אלטשולר שחם

גילוי נאות

bottom of page