top of page

הרפורמה בביטוחי הבריאות

בפברואר 2016 נכנסה לתוקף הרפורמה של משרד האוצר בתחום ביטוחי הבריאות. מטרת הרפורמה היא ליצור שקיפות, לפשט את המוצרים כך שיתאפשר למבוטחים לערוך השוואות בין המוצרים השונים ולמנוע רכישת כיסויים כפולים ו/או שאינם נחוצים למבוטח.

 

עיקרי הרפורמה :

 1. הפרדת כיסויים: מוצרי הבריאות ישווקו באופן נפרד וללא תלות בין הכיסויים. מוצרי הבריאות אותם ניתן לרכוש כתכנית בסיסית (עליהם ניתן לרכוש כיסויים נוספים) הינם:

  1. ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל  (פוליסה אחידה שתנאיה נוסחו ע"י הפיקוח על הביטוח והינם אחידים לכל חברות הביטוח).

  2. השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל.

  3. תרופות מיוחדות.

  4. מחלות קשות.

 2. רשימת רופאים בהסדר: החל מיולי 2016, מבוטח יוכל לבצע ניתוח רק באמצעות רופאי הסדר. לא יינתן החזר בגין רופא שאינו בהסדר. צפויה השתתפות עצמית בכל ניתוח.

 3. חידוש הפוליסה כל שנתיים: חברת הביטוח רשאית לבחון בכל שנתיים את תנאי הפוליסה ולעדכן את הכיסויים המוצעים. כמו כן, רשאית חברת הביטוח לעדכן את מחיר הפוליסה, כאשר שינוי של מעל 20% או 10 ₪  (הגבוה מביניהם) תדרוש את הסכמת הלקוח. אי תגובה של הלקוח תגרום לביטול הפוליסה.

 

לקריאה מורחבת בנושא הרפורמה בתחום הבריאות לחצו כאן. למצגת מפורטת בנושא לחצו כאן.

 

חברות הביטוח השיקו את המוצרים החדשים כתכניות בסיס , כמו כן כיסויים משלימים אותם ניתן לרכוש כריידר לתכנית הבסיסית ואף יצרו שילוב של מספר תכניות יחד בתעריף מוזל.

 

בהתאם להוראות הרגולציה, חברות הביטוח ישלחו הודעה למבוטחים קיימים על האפשרות לעבור לפוליסה עדכנית המתחדשת אחת לשנתיים. הודעה כאמור תשלח למבוטחים קיימים בסוף חודש אפריל 2016 במסגרת דיוור הדו״ח השנתי. הודעה זו תכלול פירוט של כל הכיסויים הביטוחים הקיימים לך בחברת הביטוח השולחת.

 

מומלץ להתייעץ עם סוכן הביטוח לפני ביצוע שינוי בפוליסות הקיימות. לפוליסות הקיימות ישנן יתרונות רבים, שאינם קיימים בפוליסות החדשות. על מנת לבחון את ההשלכות העתידות לקבלת החלטות בכיסויים הביטוחיים, כדאי להתייעץ עם מומחה.

bottom of page