top of page

הגדלת הפרשות בחסכון הפנסיוני לפי צו הרחבה

בתאריך 23.02.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות הביטוח הפנסיוני במשק. בתאריך 23.05.2016 נחתם צו הרחבה העוסק בהגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני בכל המשק בישראל. בהתאם לצו ההרחבה, תגמולי המעסיק יוגדלו ל-6.5% ותגמולי העובד יוגדלו ל-6%, בשתי פעימות. 

להלן אופן הגדלת שיעורי ההפרשות לפי צו צו ההרחבה:

הסברים והערות:

  1. ככל ששיעורי ההפקדות של המעסיק (כולל כיסוי לאבדן כושר עבודה) והפקדות העובד שווים או גבוהים מהנדרש לפי צו ההרחבה, לא ישתנו השיעורים בתכניות הפנסיוניות.

  2. קרנות הפנסיה הוותיקות: לא יגדלו ההפרשות במקרים בהם במצב הנוכחי מופרש הסכום המקסימלי לפי חוק.

  3. ביטוחי מנהלים ששווקו עד התאריך 01.06.2001 (עדיף/ קלאסיות/ מעורב/ גמלא/ מבטיחה תשואה): הגדלת שיעורי ההפרשות תבוצע בפוליסה נפרדת. במידת הצורך תיפתח פוליסה הפרשית על הגידול הנדרש.

  4. ביטוחי מנהלים ששווקו לאחר 01.06.2001/ קרן פנסיה מקיפה חדשה: הגדלת שיעור ההפרשות תבוצע בתכניות הקיימות.

  5. במידת הצורך, ייתכן כי יפנה אליך סוכן פנסיוני מטעם "לנדאו-יובל" לצורך חתימה על טפסים נדרשים לביצוע הגדלת שיעור ההפרשות.

 

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח מיפתה את התוכניות הפנסיוניות של העובדים ועומדת בקשר רציף עם הגופים המוסדיים לצורך עדכון שעורי ההפקדות בתוכניות השונות באופן מיטבי.

 

 

bottom of page