top of page

הערכות לקראת הגדלת ההפקדות הפנסיוניות 

החודש נכנס לתוקף צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. במסגרת הצו הוגדלו אחוזי ההפקדה בחיסכון הפנסיוני - הן של העובד והן של המעסיק.

נזכיר, שבהתאם לצו ההרחבה, תגמולי המעסיק יוגדלו ל-6.5% ותגמולי העובד יוגדלו ל-6%, בשתי פעימות.

לקריאה מקיפה אודות פרטי ההסכם הקיבוצי - לחץ כאן.

אנו נמצאים בישורת האחרונה של יישום צו ההרחבה, וברצוננו לעדכן אותך במספר סוגיות מרכזיות בנושא זה:

 • אופן ביצוע הגדלת שיעורי ההפרשות: בכל אחת מהתוכניות הפנסיונית הגדלת שיעורי ההפרשות מבוצעת באופן אחר. להלן תמצית ההוראות:

  • קרנות פנסיה חדשות: ההגדלות בקרנות הפנסיה החדשות יבוצעו בתוך הקרן הקיימת. ההגדלה תבוצע אוטומטית עם העברת הכספים ע"י המעסיק.

  1. קרנות פנסיה ותיקות: לא ניתן להגדיל הפרשות בתוך הקרן הקיימת. אולם, לרוב העמיתים בקרנות הפנסיה הוותיקות ההפרשות הנוכחיות כבר עומדות בדרישות ההגדלה, ולכן אין צורך בביצוע הגדלת הפרשות בתוכניות אלו.

  2. פוליסות ביטוח מנהלים ששווקו החל מהתאריך 01.06.2001: ניתן לבצע הגדלת הפרשות בפוליסה הקיימת. ההגדלה מצריכה חתימת מעסיק על טפסים ייעודים.

  3. פוליסות ביטוח מנהלים ששווקו עד התאריך 31.05.2001 (קלאסיות/ עדיף/ גמלא, מעורב/ פוליסות משתתפות ברווחים): לא ניתן לבצע את הגדלת ההפרשות בפוליסות עצמן, והגידול יבוצע בפוליסה נפרדת. במקרים הנדרשים, הגידול יבוצע בפוליסה חדשה, באותה חברת ביטוח.

לפירוט מדיניות היצרנים - לחץ כאן

 • עדכון מערכות השכר לשיעור ההפקדה החדש: באחריות המעסיק לעדכן את מערכות השכר בשיעור ההפקדות הנדרש לפי צו ההרחבה.

 • שליחת קבצים לשינוי שיעורי ההפרשות: אנו שולחים לכם קובץ המסביר כיצד יש לבצע את הגדלת שיעורי ההפרשות בהתאם לצו ההרחבה. הקובץ נערך לפי לוגיקת יישום ההגדלה הנדרשת בהתאם לסוג המוצר הפנסיוני, תאריך תחילתו ומדיניות היצרנים. האמור לעיל והפירוט בקבצים אינו בגדר ייעוץ או המלצה על-ידי "לנדאו-יובל" ואינו חוות דעת בעניין חובות המעסיק.

 • הנחיות תפעוליות: שינוי בתוכניות הפנסיוניות מצריך בפעולות תפעוליות מול היצרנים, בכדי שהכספים יפוזרו באופן תקין. אלו ההנחיות:

  1. חתימת מעסיק על הסכמים לפתיחת פוליסות חדשות: ככל שהגדלת שיעור ההפרשות אצל עובדיכם תעשה בפוליסות חדשות (ביטוחי מנהלים ששווקו עד 01.06.2001), הנכם נדרשים לחתום על הסכם לפתיחת הפוליסות באופן גורף. הסכמים אלו יועברו לחתימתכם עם קבלתם מהיצרנים השונים.

  2. קרנות פנסיה חדשות: הגדלת שיעורי ההפרשות תתבצע אוטומטית עם שליחת הכספים לקרן הפנסיה.

  3. ביטוחי מנהלים ששווקו לאחר 01.06.2001: ישנן שתי אפשרויות, בהתאם לאופן הדיווח של המעסיק:

   1. מעסיקים המדווחים באמצעות ממשק מעסיקים: ההגדלה בפוליסה תיעשה אוטומטית בהתאם להעברת הכספים בממשק המעסיקים.

   2. מעסיקים שאינם מדווחים באמצעות ממשק מעסיקים: על המעסיק לחתום על טפסים ייעודיים של היצרנים השונים + חתימה על שיעור ההפקדות החדש. אנו נשלח טפסים אלו לחתימתכם עם קבלת הטפסים מהיצרנים.

יובהר, כי האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ ו/או שיווק פנסיוני המתייחס באופן פרטני לנתוניו של מעסיק ו/או עובד ספציפי, אלא מביא את עיקרי השינוי. יישום צו ההרחבה בפועל מחייב בחינה פרטנית של כל מקרה ומקרה. במידת הצורך מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני.

הסוכנות ונציגיה יעמדו לרשותכם בכל עת ולכל עזרה שתידרש ליישום צו ההרחבה.

bottom of page