הסכם קיבוצי להגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני

בתאריך 23.02.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות הביטוח הפנסיוני במשק. ההסכם ייכנס לתוקפו בתאריך 01.07.2016. ההסכם הקיבוצי נועד לתת מענה לחוסר הסדר ולאי-הבהירות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

 

חשוב להדגיש: הוראות ההסכם הקיבוצי ייכנסו לתוקף בתאריך 01.07.2016. עד מועד זה, המעסיק והעובד אינם מחויבים לשנות את ההפרשות הפנסיוניות.

 

להלן עיקרי ההסכם:

 

1. הגדלת הפקדות לתגמולי המעסיק ותגמולי העובד: הפקדות המעסיק והעובד יוגדלו בשני שלבים, ושיעורם לא יפחת מהמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

2. רכישת כיסוי א.כ.ע. בביטוח מנהלים: הפקדת המעסיק כאמור (בשיעור של 6.5% בתאריך 01.01.2017) כוללת בתוכה תשלום עבור כיסוי לאובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. להלן המחשה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ** שיעור ההפרשות לא.כ.ע. נקבע בהתאם להנחה מפעלית.

 

3. אופן הגדלת שיעור ההפרשות לתגמולים: טרם התקבלו הוראות בנוגע לאופן הגדלת ההפרשות. אנו מחכים לעדכונים לצורך ביצוע העדכון.

 

4. תשלום המעסיק לפיצויים: אין שינוי לעומת המצב הקיים, ושיעור ההפרשה לפיצויים לא יפחת מ – 6%. חשוב לציין, שפקודה זו אינה פוטרת את המעסיק מתשלום פיצויים מלא בעת הצורך, ולכן מומלץ להפקיד הפרשה מלאה לפיצויים בשיעור 8.33%.

 

5. פיצויים כשעובד חדש מגיע עם תכנית פנסיונית קיימת: במצב בו עובד חדש (החל מכניסת ההסכם לתוקף, 23.02.2016) מגיע למעסיק עם פוליסה קיימת, שבה שיעור הפיצויים גבוה מ-6%, המעסיק החדש מחוייב להמשיך את שיעור ההפקדה הגבוה הקיים בתכנית הקיימת של העובד. במקרה זה, המעסיק יאפשר לעובד החדש לבחור בכל תכנית אחרת בשיעור פיצויים זהה.