top of page

הסכם קיבוצי להגדלת הפרשות בביטוח הפנסיוני

בתאריך 23.02.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות הביטוח הפנסיוני במשק. ההסכם ייכנס לתוקפו בתאריך 01.07.2016. ההסכם הקיבוצי נועד לתת מענה לחוסר הסדר ולאי-הבהירות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.

 

חשוב להדגיש: הוראות ההסכם הקיבוצי ייכנסו לתוקף בתאריך 01.07.2016. עד מועד זה, המעסיק והעובד אינם מחויבים לשנות את ההפרשות הפנסיוניות.

 

להלן עיקרי ההסכם:

 

1. הגדלת הפקדות לתגמולי המעסיק ותגמולי העובד: הפקדות המעסיק והעובד יוגדלו בשני שלבים, ושיעורם לא יפחת מהמפורט להלן:

 

 

 

 

 

 

 

2. רכישת כיסוי א.כ.ע. בביטוח מנהלים: הפקדת המעסיק כאמור (בשיעור של 6.5% בתאריך 01.01.2017) כוללת בתוכה תשלום עבור כיסוי לאובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. להלן המחשה:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ** שיעור ההפרשות לא.כ.ע. נקבע בהתאם להנחה מפעלית.

 

3. אופן הגדלת שיעור ההפרשות לתגמולים: טרם התקבלו הוראות בנוגע לאופן הגדלת ההפרשות. אנו מחכים לעדכונים לצורך ביצוע העדכון.

 

4. תשלום המעסיק לפיצויים: אין שינוי לעומת המצב הקיים, ושיעור ההפרשה לפיצויים לא יפחת מ – 6%. חשוב לציין, שפקודה זו אינה פוטרת את המעסיק מתשלום פיצויים מלא בעת הצורך, ולכן מומלץ להפקיד הפרשה מלאה לפיצויים בשיעור 8.33%.

 

5. פיצויים כשעובד חדש מגיע עם תכנית פנסיונית קיימת: במצב בו עובד חדש (החל מכניסת ההסכם לתוקף, 23.02.2016) מגיע למעסיק עם פוליסה קיימת, שבה שיעור הפיצויים גבוה מ-6%, המעסיק החדש מחוייב להמשיך את שיעור ההפקדה הגבוה הקיים בתכנית הקיימת של העובד. במקרה זה, המעסיק יאפשר לעובד החדש לבחור בכל תכנית אחרת בשיעור פיצויים זהה.

 

bottom of page