top of page

עלות שירותי תפעול פנסיוניים

ביום 30.11.2015 פורסמו במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2016 הוראות המסדירות את פעילותם של סוכני הביטוח ומנהלי הסדרים פנסיוניים, בתחום מתן שירותי שיווק פנסיוני לעובדים ושירותי תפעול למעסיקים.

 

כזכור, בחוק ההסדרים נקבע שבעד שירותי תפעול למעסיק, הניתנים לצד שירותי שיווק מאותו מנהל ההסדרים, ייגבה סכום של 10.5 ₪ או 0.6% מהגבייה, הגבוה מבניהם, כולל מע"מ. לפירוט הוראות החוק לחץ כאן.

הבהרה: עבור מעסיקים להם 10 עובדים ומטה - החוק חל החל מהתאריך 01.01.2017. אנא עדכנו את רפרנט התפעול אם אתם עונים לקריטריון זה.

 

ליתרונות התפעול באמצעות לנדאו-יובל כמנהל הסדרים לחץ כאן.

 

לאחרונה יצאה טיוטת חוזר המסדירה את אופן התשלום.

 

להלן עיקרי החוזר:

 

1. אופן הדיווח על התשלום לחברת הביטוח: הדיווח על התשלום של הסוכן לחברת הביטוח יתבצע באמצעות ממשק חדש - ממשק דמי סליקה. 

2. הנחה בדמי הניהול לעובד כשלעובד מספר מוצרים פנסיוניים פעילים: במצב בו לעובד ישנן מספר תכניות פנסיוניות, הפחתת דמי הניהול בעד כל מוצר תיעשה באופן יחסי, בהתחשב בפרמיה המשולמת לכל מוצר. כלומר: 

 

 

 

לדוגמה, מעסיק המפקיד עבור עובד פלוני 500 ₪ בקופה א' ו-500 ₪ נוספים בקופה ב', ההנחה בדמי הניהול שיקבל העובד בכל קופה הם:

 

 

 

3. יחס ישיר בין תשלום המעסיק לבין הפחתת דמי הניהול לעובד: הגופים המוסדיים רשאים להפסיק את הפחתת דמי הניהול לעובדים ככל שלא משולמים ומדווחים דמי הסליקה כמפורט לעיל.

 

4. אופן הזיכוי לעובדים: אופן הפחתת דמי הניהול של העובדים תיעשה בדרך של הפקדת סכום ההפחתה (הסכום אותו שילם המעסיק לשירותי תפעול בגין המוצר, כמוסבר לעיל) למוצר הפנסיוני.

 

5. הצגת הזיכוי לעובדים בדוחות השנתיים: הגופים המוסדיים יחויבו להציג את ההפחתה בדמי הניהול במכתב נלווה לדוחות השנתיים של הלקוחות. בדוח יוצגו שיעור דמי הניהול לאחר ההפחתה, וכן הסכומים שזוכה בהם ביתרה הצבורה במהלך השנה.

לקריאה מלאה של החוזר - לחץ כאן.

bottom of page