top of page

מסמכים למעסיק - ממשק מעסיקים

ממשק המעסיקים, פרט לאופן הדיווח, כולל אלמנטים רבים של תפעול. בכדי להקל על עבודתכם, ריכזנו עבורכם את כל המסמכים הרלוונטיים לעבודה בעידן ממשק המעסיקים.

 

>> פרטי חשבונות הבנק של היצרנים.

 

>> תצהיר מעסיק לדיווח שלילי (החזרים, ביטולים וקיזוזים).

 

>> טופס בדבר מעמד כספי הפיצויים של העובד.

 

>> הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל.

bottom of page