top of page

ממשק מעסיקים

במסגרת פעילויות האוצר בשנים האחרונות ניכרת מגמה של הסדרת תהליכי עבודה, יצירת אחידות בפורמט דיווח, שקיפות מידע ושימוש באמצעים דיגיטליים לביצוע הפעילויות השונות.

 

בין היתר, פרסם אגף שוק ההון במשרד האוצר את חוזר "תקנות התשלומים" (תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014), אשר מטרתו המרכזית היא שיפור הדיוק, שלמות ומהירות הטיפול בתהליכי סליקת כספי העמיתים/מבוטחים והמידע הקשור בתהליכים אלו. התקנות קובעות דיווח במבנה אחיד שאינו ניתן לשינוי.

 

ריכזנו עבורך את כל המידע והעדכונים בנושא:

 

>> מסמכים למעסיק להתנהלות שוטפת.

 

>> הרשאה מתמשכת לגורם מתפעל.

 

>> עדכוני ממשק מעסיקים בכנס המעסיקים.

 

>> שאלות ותשובות בנושא ממשק מעסיקים.

 

 

מסמכים רשמיים של משרד האוצר

bottom of page