top of page

עדכונים למעסיק

הערכות נדרשת לקראת הגדלת ההפרשות הפנסיוניות במשק

החודש נכנס לתוקף צו ההרחבה בדבר הגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק. במסגרת הצו הוגדלו אחוזי ההפקדה בחיסכון הפנסיוני - הן של העובד והן של המעסיק. נזכיר, שבהתאם לצו ההרחבה, תגמולי המעסיק יוגדלו ל-6.5% ותגמולי העובד יוגדלו ל-6%, בשתי פעימות.

בברצוננו לעדכן במספר סוגיות המצריכות את התייחסותכם והתאמות מצדכם כמעסיקים.

עלויות שירותי תפעול פנסיוניים

בהמשך לחוק ההסדרים לשנת 2015-2026, הבהיר משרד את האוצר מספר היבטים לאופן התשלום של המעסיק עבור שירותי התפעול. להלן הסבר על טיוטת חוזר אגף שוק ההון.

הסכם קיבוצי להגדלת ההפרשות לביטוח הפנסיוני

בתאריך 23.02.2016 נחתם הסכם קיבוצי כללי להגדלת הפרשות הביטוח הפנסיוני במשק. ההסכם ייכנס לתוקפו בתאריך 01.07.2016. ההסכם הקיבוצי נועד לתת מענה לחוסר הסדר ולאי-הבהירות שיצר תיקון 12 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים.. 

יישום המודל הצ'יליאני - חוזר קופות גמל

 

לאחר שנים של דיונים וניסיונות רבים להכניס את המודל למדינת ישראל, אישר אגף שוק ההון את תחילת השימוש במודל הצ'יליאני החל משנת 2016. המודל מתאים את אופן השקעת הכספים של הלקוח לגיל הלקוח.

יחד עם זאת, חשוב להבין שאין שינוי באופן השקעת הכספים של הלקוחות הקיימים. 

bottom of page