top of page

מידעים - מוצרים פנסיוניים

השלבים לרישום למסלקה הפנסיונית לקראת פגישה:

 

1. להירשם למסלקה הפנסיונית, לפי השלבים המופיעים בסרטון. בתום

    תהליך הרישום למסלקה, יש לקבל קוד אימות ייפוי כוח.

2. ליצור קשר עם איש הקשר בלנדאו-יובל להעברת קוד אימות ייפוי הכוח.

נספח א

 

לאחר העברת הקוד, אנו פונים למסלקה הפנסיונית לצורך קבלת מידעים.

bottom of page